Baha'i Denkbeelden
Bahá'í? Bahá’u’lláh? God? Openbaring? Religie? Utopie? Mens? Dood? Coïncidenties?

INTRODUCTIE
BOEKEN
VISUALS
GELOOF EN VERSTAND
SLEUTELWOORDEN


BAHAIQUEST MAGAZINE logo quest

LEZINGEN
FOLDERSERIE BAHAI-DENKBEELDEN

 © GCV


TOOLS

HET BAHA'I-GELOOF
Een nieuwe publicatie uit het internet:
Editie - 2009

Bijbehorende navigatie: Wikipedia

PDF-versie (bijgewerkt): TOOLS_PUBLISHER

 

BAHAIQUEST - Het webzine van Baha'i-Denkbeelden

Books

 

Ter introductie aanbevolen:A Short Introduction to the Bahá'í Faith van Moojan Momen.

In 2002 is in de serie Wegwijs van Kok - Kampen verschenen het boekje "Bahá’ís" van Piet Bakker. De serie van de christelijke uitgever wil objectief informeren over godsdiensten, religieuze groeperingen en spirituele stromingen in de huidige samenleving.

One Country Magazine
Het tijdschrift van de Bahá’í International Community

Planet Bahá’í
Oriënterende artikelen en actualiteiten

Uplifting Words
Een goede site voor beginners

The Bahá’ís
Tijdschrift van de Internationale Bahá’í-gemeenschap

De Bahá’í Wereld

Internationale actualiteiten

Bahá’í International Community bij de Verenigde Naties

Nederlandse Bahá’í-gemeenschap

Nederlandse actualiteiten

Belgische Bahá’í-gemeenschap

Surinaamse Bahá’í-gemeenschap

Met het zoekwoord "bahai" lokaliseert Google in februari 2009 binnen 0,21 seconden 3.080.000 pagina's op het internet.

Sommige websites misleiden de gebruiker door misbruik van de naam "Baha'i".

Baha'i Index

TrueSeeker

De Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís in Nederland heeft zijn zetel in Den Haag (Riouwstraat 27 - 2585 GR). Nederland telt (in juni 2006) dertig Plaatselijke Geestelijke Raden. Er wonen Bahá’ís in 180 gemeenten van het land.

Link →

In 1948 werd in Amsterdam voor het eerst in Nederland een Geestelijke Raad gekozen om de zaken van de plaatselijke Bahá’í-gemeenschap te beheren. Op regionale schaal viel Nederland onder een Geestelijke Raad voor de Benelux.

De eerste sporen van het Bahá’í-geloof in Nederland dateren uit de jaren 1912-1917, toen de Theosofische Uitgeversmaatschappij in Amsterdam enkele vroege boekjes en brochures over deze nieuwe godsdienst uit Perzië vertaalde en uitgaf. Van de Bahá’ís die toen in Nederland hebben gewoond, is weinig bekend; van enige registratie was toen nog geen sprake.

De Rotterdamse oogarts Jelle de Vries verkreeg in 2002 de titel van doctor in de theologie van de Katholieke Universiteit Brabant met zijn studie "The Babí Question You Mentioned...; the origins of the Bahá’í Community of the Netherlands, 1844-1962".

Hij vermeldt dat het eerste bericht over de geboorte van de nieuwe religie uit Perzië een depêche is geweest in de editie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 oktober 1852 over een mislukte aanslag op de Perzische koning, Nasr id-Din Shah, door getergde volgelingen van de Báb, Bábí's.

Agenten van de Perzische Handelsonderneming J. P. C. Hotz & Zoon waren, na 1869, de eerste Nederlanders die teksten van het nieuwe geloof in handen kregen. Mede op basis van deze geschriften kon de Leidse oriëntalist Michael Jan de Goeje (1836-1909) in 1893 in De Nieuwe Gids een artikel over de Bahá’í-religie publiceren. Pas in het kielzog van de Theosofie en haar universele visie op het verschijnsel godsdienst kreeg het Bahá’í-geloof (in 1913) zijn eerste Nederlandse volgelingen.

De komst, in 1920, van twee Perzische Bahá’ís met een zendbrief van 'Abdu'l-Bahá an de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede in Den Haag maakte de nieuwe godsdienst enigszins bekender. Er volgden de eerste christelijke polemieken tegen deze "Oosterse eenheidsreligie".

Tot het handjevol Bahá’ís voor de Tweede wereldoorlog behoor-den Duitse emigranten; het nazi-regime had het supranationale en rassenverbindende Bahá’í-geloof verboden. In 1946 begonnen (vooral) Amerikaanse geloofspioniers met de stelselmatige opbouw van een geloofsorganisatie in Europa, waaronder Nederland.

De verkiezingen van de eerste Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland vond plaats in 1962. Negen Nederlanders behoorden een jaar later tot de gedelegeerden uit alle delen van de wereld, die in Haifa het eerste Universele Huis van Gerechtigheid, het Bahá’í-wereldbestuur, kozen

Een geschiedenis van het Bahá’í-geloof door de Nederlands-Canadese socioloog Will C. van den Hoonaard

De eerste Bahá’í die voet zette op Surinaamse bodem, was de Amerikaanse Leonora Stirling Holsapple. In oktober 1927 hield zij een toespraak in Loge Concordia in de hoofdstad Paramaribo. Op 22 oktober 1927, verscheen er in het avondblad "De West" een artikel waarin ze "Vrede's Apostel" werd genoemd. Suriname was toen nog een Nederlandse kolonie (Nederlands-Guyana). Het land is sinds 1975 een zelfstandige republiek en heeft een eigen Nationale Geestelijke Raad. Het Bahá’í Centrum bevindt zich in Paramaribo op Dr. J.F. Nassylaan 27.

De authentieke Geschriften van het Bahá’í-geloof zijn in het Perzisch en Arabisch vervat en voor een belangrijk deel in gecanoniseerde Engelse vertaling verschenen. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereldgodsdiensten is een Openbaring in manuscripten gedocumenteerd.

De Bahá’í-leer benadrukt de herscheppende kracht van het goddelijke woord maar kent geen heilige taal. Het religieuze accent ligt op het persoonlijk begrijpen van de leringen.

Engels is de officiële taal van het Universele Huis van Gerechtigheid, de hoogste gezagsinstelling van de Bahá’í-wereldgemeenschap. Bahá'u'lláh leert dat de volkerengemeenschap een levende of kunstmatige taal de status van wereldschooltaal moet verlenen. Taal wordt als sleutel tot het menselijke hart beschouwd. God spreekt door tussenkomst van Zijn Manifestaties mensentalen.

De Geschriften van het Bahá’í-geloof (Engels)
Bibliografie van Bahá’í Geschriften (Engels)

Bahá’í Reference Library - An agency of the Bahá’í International Community

Ocean: Library of the World's Religious Literature (ook Nederlands)
Baha'i Index

De Stichting Bahá’í Literatuur is de officiële uitgeverij van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap.

De catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag levert onder het trefwoord "Baha'i" 82 treffers op, van - in omgekeerde chronologische volgorde - de studie "De Babí question you mentioned" van Jelle de Vries (ook verschenen als proefschrift Theologische Faculteit Tilburg, 2002) tot The Bahá’í World 1928. Het oudste geschrift is een herdruk uit 1930 van "Some Answered Questions" van 'Abdu'l-Bahá uit 1908. Catalogus

Baha'i Books
Bahai Books Online
Baha'i Publishing Trust UK
Baha'i Publishing Trust India
George Ronald Publishers
Kalimat Press
One World Publishers

In Nederland:

Bahá’í Bookshop, Conferentieoord De Poort,
Biesseltsebaan 34, 6561 KC Groesbeek,
T 024 - 397 1252


Buiten Nederland:

De vooraanstaande boekhandel van de Bahá’í wereld

BahaíBookStore.com

Amazon.com

Bahá’í Studies - een Nederlandstalige bron van geschriften, documenten en links

A Resource Guide for the Scholarly Study of the Bahá’í Faith

Survey for the study of the Bahá’í Faith from a scholarly viewpoint

Wilmette Institute
Baha'i Academy
Study Bolivia

Het Bahá’í-geloof is in 188 landen en 45 onafhankelijke gebieden gevestigd. In 181 landen werken Nationale Geestelijke Raden. De Bahá'i Wereldgemeenschap omvat 2.112 etnische entiteiten. Bahá'i literatuur is in 802 talen beschikbaar.

Officiële cijfers over de Bahá’í-wereldgemeenschap

Vergelijkende godsdienstwetenschappen
United Religions Initiative
Parliament of World Religions
Diversiton.com
Links naar andere godsdiensten

In de Openbaring van de Báb hebben vooral de getallen 9 en 19 mystieke betekenis. Het jaar telt in de chronometrie van het Bahá’í-geloof 19 maanden (met een afrondend aantal schrikkel-dagen). De Bahá’í Tuinen op de berg Karmel bestaan uit 19 terrassen. De numerieke waarde van 9 in het abjad-systeem van het Arabische alfabet staat gelijk aan de vier letteren die het woord Bahá vormen, de voornaamste naam van God. [b=2, h=5, á=1 en ' (hamza) =1, samen 9] Bovendien is 9 het hoogste van alle enkelvoudige cijfers en geldt daarom als symbool van eenheid en universaliteit, beginselen waar de Bahá’í-orde om draait. De gekozen bestuursraden van de Bahá’í-wereld tellen (minimaal) 9 leden. Bahá’í-tempels hebben negen deuren die openstaan voor iedereen. Maar het Bahá’í-geloof kent geen geluks- of ongeluksgetallen.

Artikel over de betekenis van cijfers en letters

Yá Bahá'u'l-Abhá is de voor Bahá’ís karakteristieke aanroeping Gods die hier kalligrafisch is uitgebeeld, deGrootste Naam. Bahá staat in Arabische vertalingen voor de bijbelse uitdrukking Heerlijkheid, Glorie, en wordt in de islamitische theologie als de grootste van de talrijke namen Gods gezien. Abhá is daarvan de overtreffende trap.

De uitroep Yá Bahá'u'l-Abhá is voor uw ziel meer bevorderlijk dan alle wetenschappelijke kennis en alle aardse rijkdom. Spreek hem uit in uw eenzaamheid, roep hem in uw vreugde, prevel hem in uw smart, zing hem in uw zwakste momenten, en hij zal u kracht geven. Hij zal de verheven schare tot de deur van uw leven brengen en de liefde Gods plaatsen rondom uw ziel. Hij opent de hemel van mysteries, kleuren en raadsels van het leven. Hij neemt alles in zich op, omringt alles, omvat alles. (Deze uitleg is apocrief)


Greatest Name

 

Een bij Bahá’ís geliefd symbool dat veelal in ringstenen wordt gegraveerd. Het vormt een kalligrafisch spel met de Arabische letters B en H (bahá = glorie) dat de niveaus van God, de Manifestatie van God en dat van de mens uitbeeldt, verticaal verbonden door de lijn van openbaring. De pentagrammen duiden op de twee Manifestaties van God voor dit tijdperk, de Báb en Bahá'u'lláh.

symbol ring

Baha'i Denkbeelden is een particulier initiatief van Gunter C. Vieten en een team van Nederlandse Bahá’ís
De vormgeving is van Steiner Graphics, Genève – Toronto